Wednesday, November 20, 2019

Oor Ons

Jannie du Toit het sedert die vroeë gedeelte van sy musiekloopbaan in die sewentigerjare ’n leemte beleef ten opsigte van die verspreiding van minder kommersiële musiek waaraan groot musiekmaatskappye tipies nie aandag gegee het nie. Sy pogings om sy eie immergroen “ ’n Liedjie vir jou” in die vroeë tagtigerjare op die mark te kry het gelei tot die totstandkoming van JNS Musiek – ’n musiekmaatskappy wat oor dekades diep spore in Suid Afrikaanse, in die besonder die Afrikaanse, musiekwêreld getrap het. Dieselfde behoeftes wat destyds tot die ontstaan van JNS Musiek gelei het, bestaan klaarblyklik steeds en lei daartoe dat talle kunstenaars buite die hoofstroom kwalik met ’n loopbaan kan begin of voortgaan.  ’n Begeesterde span medewerkers wat Jannie se passie in hierdie verband deel, het aangebied om hom te help om die bal weer aan die rol te kry nadat die maatskappy vir ’n tyd lank nie nuwe uitreikings gedoen het nie. Jannie het sy nuwe maatskappy, JNS Musiek (Edms) Bpk geregistreer, wat in die plek van die ou JNS Musiek BK getree het.

Die oogmerk van die maatskappy bly dieselfde: Om Suid-Afrikaanse nis-musiek ’n ekonomies lewensvatbare staanplek te gee deur samewerking van kunstenaars wat hulle primêr toespits op artistieke kriteria in plaas van die kommersiële. Die genres waarop gekonsentreer word is klassiek, jazz, kleinkuns en kindermusiek. JNS Musiek het vroeër ’n hele tydvak se uitsoekalbums op die mark geplaas: Christa Steyn, Lucas Maree, Mimi Coertse, Werner Nel, Coenie de Villiers, Louis van Rensburg, Amanda Strydom, Wessel van Wyk, Zanta en Malané Hofmeyr, Surendran Reddy, Cutt Glas, Laurinda Hofmeyr, Lize Beekman, Herman van den Berg, The Buckfever Underground, Annalise Wiid, Anna Davel, Die Kaalkop Waarheid – om net enkele kunstenaars te noem wat betrokke was by die 120 CD-uitreikings. Daar was ook talle albums deur voorste Suid-Afrikaanse kore en verder is verspreiding van CD’s vir onafhaklike kunstenaars soos Nataniël, David Kramer en die Blarney Brothers hanteer.

‘n Aantal splinternuwe albums van jong asook gevestigde kunstenaars is binne afsienbare tyd in JNS se nuwe era gelanseer: Lochner de Kock, Herman van den Berg, Annalise Wiid, Ockie Vermeulen, Helena Hettema, Karin Hougaard, Anneke Hanekom, Cornel Stander en ook Jannie du Toit se jongste albums. Dit het gou geblyk dat die klemverskuiwing na die kuberhandel in musiek ‘n meer ingrypende uitwerking op kleinhandelverkope het as wat vermoed is, en net ‘n klein persentasie van die albums word inderdaad in die handel verkoop. Op hierdie webwerf is die meeste van die musiek nou ook in die kuberruim beskikbaar – sommige uitsluitlik in aflaai-formaat.


Since the early part of his music career in the seventies, singer/ songwriter Jannie du Toit experienced a hiatus in respect of the distribution of less commercial music which major music companies typically did not pay attention to. His efforts in the early eighties to get his evergreen song  " ’n Liedjie vir jou" on the market has led to the establishment of JNS Musiek - a music company that has impacted in a meaningful way on South African, and paricularly Afrikaans music over the past decades. The same problems which at that time led to the inception of JNS Musiek, clearly still exist and cause many artists outside the mainstream to hardly be able to launch or continue a career. An inspired team of friends that share Jannie's passion offered to help him to get the ball rolling again, after no new releases saw the light for a number of years. Jannie registered a new company, JNS Musiek (Pty) Ltd, which took the place of the old JNS Musiek CC.

The objective of the company remains the same: to create by collaboration with artists, that focus on artistic instead of commercial criteria, an economically viable opportunity for them to have a music career. The company concentrates on classical, jazz, contemporary folk and kiddies music. In earlier years an entire era of exeptional albums were launched into the market: Christa Steyn, Lucas Maree, Mimi and Werner Nel, Coenie de Villiers, Louis van Rensburg, Amanda Strydom Wessel van Wyk, Zanta and Malané Hofmeyr, Surendran Reddy, Cutt Glas, Laurinda Hofmeyr, Lize Beekman, Herman van den Berg, The Buckfever Underground, Annalise Wiid, Anna Davel, Die Kaalkop Waarheid - to name a few artists who were involved in the 120 CD releases. There were numerous albums by leading South African choirs and furthermore JNS became involved in distribution of CD’s for independent artists such as Nataniel, David Kramer and the Blarney Brothers.

A number of new albums of young as well as established artists were launched in a short while in JNS's new era: Lochner de Kock, Herman van den Berg, Annalise Wiid Ockie Vermeulen, Helena Hettema, Karin Hougaard, Anneke Hanekom, Cornel Stander as well as Jannie du Toit's latest albums. It soon became clear that the shift to the cyber trade in music had a drastic effect on retail sales, and only a small percentage of the albums have indeed been sold in the formal sale. On this website most of the music is now available – some exclusively as downloads.